REGULAMENT DE LICITAȚIE (Actualizare: 20.07.2020)


Introducere

 1. Societatea Galeria Quadro S.R.L., cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. Napoca, nr. 16, jud. Cluj, J12/4773/2008, CIF 24816864, în continuare Galeria Quadro sau Galeria, organizează, în calitate de reprezentant al proprietarilor obiectelor, licitaţii de artă, la data şi pe platforma virtuală anunţată pe pagina de web a galeriei www.galeriaquadro.roşi prin alte mijloace.
 2. Orice ofertant, prin înregistrarea pe site-ul www.galeriaquadro.ro și prin participarea la licitația electronică, își exprimă consimțământul privind acceptarea prezentului regulament de licitație, document cu valoare contractuală între Galerie și persoana care s-a înregistrat pe site.
 3. Deponenţii (consignanţi și artiști), prin actele ce le semnează cu Galeria Quadro, garantează că obiectul de artă ce îl depun în consignaţie în vederea vânzării prin licitaţie le aparţine ori că au dreptul legal de a-l vinde.
 4. Cu acest prilej, Galeria Quadro publică un catalog cu lucrările prezente în licitaţie pe care îl prezintă pe pagina de web a Casei de Licitaţii (www.galeriaquadro.ro). Lucrările pot fi vizualizate și în cadrul expoziţiei organizate la sediul Galeriei. Descrierile şi reproducerile din catalog sunt doar indicative și reprezintă o opinie personală a specialiștilor Galeriei Quadro cu privire la obiectele de artă supuse licitației.
 5. Cumpărătorii trebuie să se convingă singuri, înainte de a licita, de autenticitatea şi starea operelor. În acest sens, Galeria Quadro oferă asistenţă pentru cei interesaţi. Galeria Quadro își asumă garanția pentru autenticitatea operelor de artă adjudecate, față de adjudecatar (ofertantul câștigător), în condițiile prezentului regulament.
 6. Toate obiectele ce se vor vinde prin intermediul licitației electronice vor fi expuse în vederea vizitării și inspectării în cadrul expoziţiilor ce vor fi organizate înainte de vânzarea prin licitaţie.Cumpărătorii vor avea șansa de a verifica condiţia, conţinutul şi conformitatea cu menţiunile din catalogul de licitaţie ale obiectelor supuse licitaţiei în cadrul expoziţiei.
 7. Eventualele daune provocate exponatelor vor fi suportate conform prevederilor legale aplicabile.

Durata licitației

 1. Durata, programul şi locaţia expoziţiilor obiectelor ce se vor licita se va face cunoscută public în prealabil, prin pagina de web a Galeriei Quadro, în catalogul de licitaţie, precum şi prin alte căi de publicitate.
 2. Galeria Quadro își rezervă dreptul de a încheia o licitație online înainte de termen sau de a o prelungi pentru o perioadă de timp determinată de Galerie, în orice moment al acesteia.
 3. În cazul în care o licitație online este anulată și apoi repornită, Galeria Quadro își rezervă dreptul de a decide, în funcție de natura problemelor care au cauzat anularea acesteia, că toate ofertele înregistrate vor fi anulate, iar procesul de licitare va reîncepe la prețurile de pornire originale, sau că istoricul licitărilor anterioare va fi reactivat.
 4. Motivele de prelungire sau anulare a unei licitații pot consta în apariția unor dificultăți tehnice, erori în procesare sau alte erori și întârzieri apărute ca rezultatul unor probleme tehnice neprevăzute în legătură cu server-ul, serviciul de hosting, furnizorul serviciului de internet.
 5. Pentru buna desfășurare a licitației, recomandăm licitatorilor să se asigure că dispun de o conexiune de internet care funcționează în mod optim.
 6. Licitarea primului lot se va încheia la timpul afișat pe website, în cazul în care în ultimele 30 de secunde nu s-a înregistrat ofertă nouă. Dacă există ofertă nouă, licitarea lotului respectiv va fi prelungită cu 1 minut din momentul înregistrării ofertei. Prelungirile se vor repeta până la epuizarea ofertelor în ultimele 30 de secunde. După încheierea licitării lotului, următorul lot va beneficia de încă 2 minute, și în cazul acestuia prelungindu-se licitarea în condiții identice. Prelungirile cu 1 minut și decalajul de 2 minute între loturi se aplică tututor loturilor, timpul rămas fiind actualizat permanent.

Participanți

 1. La licitaţie poate participa orice persoană fizică sau juridică, indiferent de cetăţenie/naționalitate. Nu se percepe taxă de participare.
 2. Pot participa la licitaţie persoanele direct interesate sau reprezentanţi ai acestora, care au obligaţia de a prezenta o împuternicire. Împuternicirile se pot depune până în penultima zi a licitației, ora 20:00.
 3. De asemenea, este posibilă participarea la licitaţie prin împuternicirea Galeriei Quadro. În acest caz, se încheie un contract de reprezentare între cumpărător şi Galeria Quadro. În cazul în care sunt mai multe contracte pentru aceleaşi opere de artă, la preţ identic, va avea câştig de cauză cel încheiat mai devreme. Intenţia de a participa la licitaţie prin împuternicire se poate semnala şi prin e-mail, până în ultima zi a licitației, ora 12:00. În e-mail se vor specifica: numele, adresa și documentul de identitate al celui care dă împuternicire, numărul lotului, autorul și titlul și suma maximă oferită. E-mailul reprezintă obligație de plată din partea celui care trimite, în cazul în care loturile i se adjudecă.
 4. Participarea activă la licitaţie este posibilă exclusiv prin înregistrare pe pagina de web a Galeriei Quadro, completând câmpurile obligatorii. Identificarea ofertantului se face pe baza adresei de e-mail cu care se se înregistrează pe pagina de web a Galeriei Quadro, adresă de e-mail prin intermediul căreia confirmă înregistrarea pe site.
 5. Prin înregistrarea pe site nu se creează vreo obligație de participare la licitație, de cumpărare sau de plată în sarcina persoanei fizice sau juridice. Însă în situația în care persoana fizică sau juridică înregistrată participă la licitație și adjudecă o operă de artă, se angajează irevocabil să achite contravaloarea operelor adjudecate, în termenul și în condițiile prevăzute în prezentul regulament.
 6. În caz de întârziere, Galeria are dreptul de a percepe penalități de întârziere de 0,1% din prețul de cumpărare, pentru fiecare zi de întârziere, și, după trecerea unui termen de 15 zile, Galeria are dreptul să rezoluționeze unilateral contractul printr-o simplă notificare transmisă ofertantului câștigător prin intermediul unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, caz în care Galeria are dreptul la o despăgubire în sumă de 18% din prețul de cumpărare al operei adjudecate. Rezoluțiunea contractului nu este împiedicată dacă scrisoarea recomandată cu confirmare de primire este refuzată, sau dacă nu este preluată de către destinatar, fiind avizată de serviciile poștale și neridicată.
 7. Prin înregistrarea pe pagina de web a Galeriei, persoana fizică sau juridică declară că a luat la cunoștință prezentul Regulament al licitației și declară că acceptă necondiționat prevederile prezentului Regulament, document cu valoare contractuală, obligatorie în raporturile dintre persoana înregistrată și Galerie.
 8. Prin înregistrarea pe pagina de web a Galeriei, persoana fizică sau juridică declară pe propria răspundere că a comunicat către Galerie, prin intermediul formularului de înregistrare, datele sale de identificare corecte și reale. Orice modificare a datelor este opozabilă Galeriei doar dacă persoana înregistrată pe site actualizează aceste date. Galeria are dreptul de a solicita de la orice persoană înregistrată o copie a cărții de identitate sau, în cazul persoanelor juridice, a certificatului de întregistrare.
 9. Prin înregistrarea pe pagina de web a Galeriei, persoana fizică sau juridică declară că este de acord cu preluarea datelor personale și transmiterea lor către autoritățile abilitate, la cererea acestora sau conform legii.
 10. Bifarea pătrățelului de Acceptarea Regulamentului licitaţiei online anterior înregistrării este obligatorie pentru a putea licita și semnifică acceptarea necondiţionată a termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament de licitație.
 11. În cazul modificării prezentului Regulament, un nou accept este necesar pentru a putea participa la licitația organizată de Galerie.
 12. Plasarea unei oferte constituie un angajament de plată în caz de câștig (licitarea cu cea mai mare sumă) şi certifică cunoaşterea şi acceptarea prezentului Regulament.
 13. Neachitarea prețului unei opere adjudecate, conform prezentului Regulament, dă dreptul Galeriei la excluderea ofertantului de la licitațiile viitoare organizate de Galerie.

Adjudecarea

 1. În catalogul de licitaţie va fi inclus, de regulă, intervalul de estimare a valorii obiectului și preţul de pornire în cazul obiectelor de artă.
 2. Adjudecarea poziţiei licitate se face irevocabil către ofertantul care a plasat ultima şi implicit cea mai mare ofertă până în momentul închiderii licitaţiei, adjudecarea reprezentând angajament de plată. Adjudecarea constituie angajament ferm, contractual, de cumpărare, în condiţiile şi termenii prezentului Regulament.
 3. În timpul licitației nici un lot nu se va vinde sub preţul de pornire.
 4. Galeria poate retrage unilateral din licitaţie oricare operă de artă dintre cele expuse şi prezentate în catalogul de licitaţie, pentru motive având legătură cu buna desfăşurare a licitaţiei.
 5. În cazul în care un lot nu se adjudecă în cadrul licitaţiei, acesta este restituit deponentului în termenul prevăzut în contractul de consignaţie.
 6. În cazul în care mai mulţi participanţi formulează oferte pentru acelaşi lot la același preţ (maxim), va avea prioritate prima ofertă recepţionată.

Prețul

 1. Estimarea, prețul de pornire va fi dat și se va putea licita în EURO, iar plata se va face în RON, conform cursului anunţat pe site-ul galeriei înainte de începerea licitației. Galeria Quadro va anunţa, prealabil începerii licitaţiei, cursul convenţional (echivalenţa) EURO – RON folosit de Galerie în scopul licitaţiei curente.
 2. La valoarea de adjudecare se adaugă comisionul Galeriei de 20%, care include TVA şi alte taxe aplicabile conform legii. Prețului de vânzare i se aplică separat taxa de timbru pentru artele plastice (TAP), de 0,5 %. Prețul de adjudecare și comisionul constituie preţul de cumpărare. Orice altă taxă impusă de lege va fi anunţată şi se va aplica.
 3. Cumpărătorii ce depășesc prin achiziții cumulative pragul de 30.000 EUR, vor beneficia de reducerea comisionului de licitație la 18%.
 4. În cadrul licitației, preţurile cresc conform unor trepte de licitaţie:

Ultima ofertă (EUR): Creştere (EUR):

1-50 2

50 – 100 5

100 – 200 10

200 – 500 20

500 – 1.000 50

1.000 – 2.000 100

2.000 – 5.000 200

5.000 – 10.000 500

10.000 – 20.000 1.000

20.000 – 50.000 2.000

50.000 – 100.000 5.000

Plata

 1. Obiectul de artă adjudecat va fi achitat de în termen de 7 (şapte) zile lucrătoare, începând cu ziua următoare a adjudecării.

Modalități de plată

 1. Plata se efectuează în RON de către rezidenții români și în Euro sau USD de către nerezidenți. Plata se poate efectua atât:

a) în numerar la casieria Galeriei,

b) prin card la terminalele POS ale Galeriei, cât şi

c) prin transfer bancar către:

Banca Transilvania, sucursala Cluj–Napoca, str. Eroilor nr. 36, în conturile:

RO06 BTRL 0130 1202 T035 26XX (RON) sau

RO78 BTRL 0130 4202 T035 26XX (EUR).

Transfer de proprietate

 1. Cumpărătorul devine proprietarul operei de artă după plata integrală a preţului de cumpărare.
 2. Preluarea obiectului de artă se poate efectua îndată după încasarea sumei facturate de către Galerie. Atunci când plata se efectuează prin transfer bancar, factura se poate ridica fie de la locaţia licitaţiei, fie ulterior ţinerii licitaţiei de la sediul Galeriei Quadro, fie se poate transmite în copie prin e-mail și prin serviciile poștale.

Livrarea

 1. Starea de conservare şi integritatea obiectelor se verifică în momentul preluării. Contestaţiile ulterioare nu sunt acceptate. Cumpărătorul se obligă să ridice obiectul cumpărat de la sediul Galeriei Quadro în termen de 7 zile lucrătoare, după plata integrală a preţului de cumpărare. Preluarea şi transportul operei adjudecate sunt în sarcina și sub riscurile adjudecatarului.
 2. În cazul întârzierii ridicării obiectului, Galeria Quadro nu îşi asumă nicio responsabilitate patrimonială privind obiectul. După 30 de zile de la trecerea perioadei prevăzute de ridicare a obiectelor, Galeria percepe o taxă de depozitare de 5% pe lună din preţul de cumpărare. După trecerea a șase luni, Galeria Quadro poate să repună obiectul în vânzare, din prețul realizat recuperându-și taxa de depozitare, restul fiind restituit cumpărătorului inițial.
 3. Exportul obiectelor adjudecate se va face de către persoanele interesate numai cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Garanția de autenticitate

 1. Galeria Quadro garantează adjudecatarului (ofertantului câștigător) autenticitatea obiectelor de artă cumpărate la licitații, sens în care emite un certificat de vânzare la preluarea operei de artă adjudecate. Adjudecatarul poate contesta autenticitatea obiectului, prin depunerea originalului operei de artă la Galerie și pe baza unei opinii scrise de un expert atestat potrivit legii, general recunoscut de comunitatea profesională drept competent în opera artistului a cărui paternitate face obiectul contestaţiei şi care are accepţiune generală și o bună reputaţie.
 2. Galeria are dreptul de a cere, în termen de 3 luni de la recepţionarea contestaţiei, o contraexpertiză, din partea unui expert beneficiind de un nivel similar de competenţă şi reputaţie.
 3. Galeria Quadro se obligă să restituie preţul de cumpărare cumpărătorului, dacă se dovedeşte neautenticitatea obiectului.

Confidențialitate

 1. Galeria Quadro asigură confidenţialitatea identităţii cumpărătorilor, în limitele prevăzute de lege.
 2. Fiecare ofertant este responsabil pentru acțiunile înregistrate pe pagina de web sub propriul cont cu parola aferentă. Confidențialitatea informațiilor de siguranță (nume utilizator și parolă) este garantată pe pagina de web și reprezintă responsabilitatea fiecărei persoane fizice sau juridice înregistrată pe site-ul Galeriei în parte.
 3. În cazul în care se consideră că utilizatorul și parola unui licitator au fost compromise, licitatorul va înștiința imediat Galeria, pentru resetarea acestor date. Galeria poate suspenda accesul unei persoane fizice sau juridice înregistrate pe site dacă există suspiciuni de compromitere a numelui de utilizator și al parolei.
 4. Nerespectarea prezentului Regulament atrage automat revocarea dreptului de participare în licitaţie.
 5. Galeria Quadro păstrează dreptul de a publica cu titlu gratuit imagini şi descrieri ale obiectului de artă vândut în orice materiale documentare, jurnalistice, literare de specialitate ori cu scop promoţional, iar adjudecatarul consimte prin acceptarea acestui regulament că nu are și nu va avea față de Galerie vreo pretenție de ordin material pentru folosința imaginii operei de artă adjudecate conform prezentului articol.

Legislația aplicabilă

 1. Vânzarea obiectelor de artă este supusă legilor române.Cum licitez online


1. Pentru început, creaţi-vă un cont aici, pentru a putea fi identificat în momentul în care plasaţi o ofertă. Imediat după crearea contului veţi primi un e-mail de confirmare. Pe parcursul licitaţiei, veţi putea depune oferte prin simpla autentificare.

2. În secțiunea LICITAŢII puteţi consulta loturile aflate în licitaţie. În dreapta imaginii veţi vedea informaţii despre lucrare, incluzând preţul de pornire, intervalul de estimare şi preţul curent licitat.

3. Butonul aflat sub aceste informaţii vă permite să plasaţi oferta dumneavoastră. Printr-un simplu click pe butonul de licitare, oferta dumneavoastră este înregistrată.

Acceptarea regulamentului licitaţiei online anterior plasării ofertei este obligatorie pentru a putea licita, iar plasarea unei oferte constituie un angajament de plată în caz de cumpărare.

4. Asemenea unei licitații clasice, se respectă treptele de licitare, fiind în permanent afişat preţul curent şi preţul următor. Prin click confirmaţi preţul următor.

5. Există posibilitatea de a stabili limita superioară a ofertei dumneavoastră. În cazul în care va exista ofertă pentru lucrările selecționate, programul va licita automat pentru dumneavoastră.

6. Fiecare lot se va adjudeca licitatorului care a plasat ultima şi implicit cea mai mare ofertă. Acesta va primi o confirmare imediată prin e-mail.

7. Licitarea primului lot se va încheia la timpul afișat pe website, în cazul în care în ultimele 30 de secunde nu s-a înregistrat ofertă nouă. Dacă există ofertă nouă, licitarea lotului respectiv va fi prelungită cu 1 minut din momentul înregistrării ofertei. Prelungirile se vor repeta până la epuizarea ofertelor în ultimele 30 de secunde. După încheierea licitării lotului, următorul lot va beneficia de încă 2 minute, și în cazul acestuia prelungindu-se licitarea în condiții identice. Prelungirile cu 1 minut și decalajul de 2 minute între loturi se aplică tututor loturilor, timpul rămas fiind actualizat permanent.

8. Dacă participarea online reprezintă o dificultate pentru dumneavoastră, fie pentru că sunteţi într-o zonă cu acces limitat la internet, fie preferaţi alte modalităţi de a licita, vă punem la dispoziţie serviciul de licitare prin împuternicirea Galeriei Quadro (pe adresa office@galeriaquadro.ro sau direct, la sediul nostru). Sistemul va înregistra automat ofertele plasate, excluzând astfel posibilitatea de a exista două sau mai multe oferte identice pentru aceeaşi lucrare. Împuternicirile se pot depune până în ultima zi a licitației, ora 12:00. Ele vor fi înregistrate în sistem în ordine cronologică, în cazul ofertelor identice prioritate va avea cea depusă anterior.

9. Comisioanele casei noastre de licitaţii sunt aceleaşi pentru licitaţia online.

10. Galeria Quadro oferă garanţie nelimitată pentru autenticitatea lucrărilor achiziţionate.

SUCCES!


Utilizăm module cookie pe site-ul nostru web. Unele cookie-uri sunt necesare pentru buna funcționare a site-ului web, în timp ce altele sunt utilizate pentru a vă oferi o experiență de navigare mai convenabilă. Puteți afla mai multe despre cookie-uri și despre politica noastră de confidențialitate aici: Politica privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal.
Necesar Analitic Marketing Accept